DOTS35 – JYJ’nin DVD’si ve albümü Japon Oricon listesinden çýkarýldý

JYJ’nin DVD’si ve albümü Japon Oricon listesinden çýkarýldý

Türkçeye çeviren: flameesDOT_Turkey
Kontrol eden:EsraDOT_Turkey

JYJ hayranlarý, Oricon listesinin JYJ albümünü sýralamadan çýkardýðýnýn öðrenilmesi ile yeni bir konu ile karþý karþýyalar,

Oricon listesinin bir temsilcisi, “JYJ’nin “DVD Memories in 2010(2010 Anýlarý DVD’si)” ve albümü “Thanksgiving Live in Dome Live CD” her ikisi de iste sýralamasýndan çýkarýldý.” þeklinde açýklama yaptý.

Oricon’a göre,karar Avex Entertainment’in daðýtýmdaki durumuna olan saygýdan dolayý verildi. Eylül 2010 itibariyle, JYJ ile Japon þirket arasýndaki kontratýn geçersiz olduðu duyurulmuþtu. Sonuç olarak, bu Japonya’daki aktivitelerindeki duraksama JYJ’nin albümünün daðýtýmýnýn devam edip etmeyeceði tartýþmalarýna neden olmuþtu.
Avex, parasal kazanç amaçlý tanýtým ve reklamlarýn olmamasý koþulu ile albümün yayýnlanmasýný kabul etti.

Albüm en sonunda 2 Mart’ta “piyasayý canlandýrmak” için piyasaya sürüldü ancak Oricon, bu da bir tür reklam olacaðý için listeden çýkarýlabileceðini açýkladý.

Duyuruyu duyduktan sonra hayranlar “JYJ’nin, albümün tanýtýmý için reklam olacaðýný söylenerek Oricon listesinden çýkarýlmasý çok çirkin” “Oricon listeye olan güveni öldürüyor.” Ve “ JYJ Avex için para kazanma aracýndan daha fazlasý deðil mi?” þeklindeki yorumlarý ile duruma olan tepkilerini ifade ettiler.

Kaynak + resimler: Star News via Daum, Osen
Credit: Allkpop
Link: http://jyj3.wordpress.com/2011/03/08/news-…s-oricon-chart/

——————————————————————————–

JYJ temsilcileri Avex&Oricon’un adil olmayan uygulamasýna karþý isyan etti

Türkçeye çeviren: flameesDOT_Turkey
Kontrol eden: EsraDOT_Turkey

9 Mart sabahý, JYJ temsilcileri JYJ’nin albümünün Japon Oricon Listesi’nden çýkarýlmasýna ithafen resmi bir açýklama yayýnladý.

Star News aracýlýðýyla, “Avex’in JYJ’nin Japonya’daki tanýtým faaliyetlerini engellemesi fakat hala JYJ’nin albümleri satýþlarý üzerindeki hakkýný talep etmeleri çok çirkin.

Sadece Kore’li hayranlarý deðil, tek yaptýklarý sabýrla JYJ’nin dönüþünü beklemek olan Japon hayranlarýn da böyle konularla yýpratýlmasý gerçekten son derece üzücü. Albümün yayýnlanmasýnda sanatçýlar Avex tarafýndan o kadar da dikkate alýnmamýþtý. Umarýz bu durum bir an once düzeltilir.” diyerek devam ettiler.

“Bu adil olmayan bir uygulamadýr,” diyerek sonlandýrdýlar.

Kaynak: Star News via Nate
Credit: Allkpop
Link : http://jyj3.wordpress.com/2011/03/08/news-…s-oricon-chart/

This entry was posted in Türkçe and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s